Vážení farníci, milí návštevníci našej farskej webovej stránky,

ako ste iste zaznamenali v poslednom období, so zavedením nových právnych predpisov Európskej únie (známych pod označením GDPR), ktoré nadobudli účinnosť 25. mája 2018, sa mení spôsob nakladania s osobnými údajmi.

Toto platí rovnako aj pre cirkev a jej inštitúcie. Preto Konferencia biskupov Slovenska na účel informovania o týchto zmenách zriadila webovú lokalitu dostupnú pod odkazom: https://gdpr.kbs.sk/. Na tomto odkaze ľahšie získate informácie týkajúce sa vašich práv súvisiacich so zmenami ochrany osobných údajov, ktoré zavádza spomínaný zákon.

V súvislosti s týmito zmenami sa mení aj práca s osobnými údajmi dostupnými z tejto webovej stránky. Týka sa to prevažne informácií zverejnených ako súčasť pravidelných týždenných oznamov. Podľa ustanovení, ktoré ako zodpovedná osoba vydala Konferencia biskupov Slovenska, sa pri zverejňovaní osobných údajov v takýchto článkoch uplatňujú predpisy, ktoré bližšie popíšeme nižšie.

Pri zverejňovaní úmyslov svätých omší sa predpokladá, že osoba, ktorá prišla priamo za kňazom so žiadosťou o odslúženie omše s nejakým úmyslom, prišla tak dobrovoľne s vedomím, že bude daná informácia ďalej verejne predávaná (v kostole, na webe, prípadne v časopise farnosti). Preto sa situácia so zverejňovaním týchto údajov nemení, pokiaľ si osoba, ako žiadateľ o odslúženie svätej omše, nežiada inak. Podobné ustanovenie platí aj pre zverejňovanie sobášnych ohlášok.

Osobné údaje sa ďalej zverejňujú napríklad pri zoznamoch osôb určených na upratovanie kostola. V tomto prípade bude po novom potrebné v takýchto zoznamoch na konci uvádzať poučenie o ochrane osobných údajov a ich zverejňovaní, na základe ktorého poučená osoba berie na vedomie svoj súhlas so zverejnením svojich osobných údajov. Toto rozhodnutie je na dobu neurčitú, avšak v prípade nejakých prekážok, je možné svoje rozhodnutie zmeniť. Aj v tomto prípade sa ustanovenie týka zverejňovania na výveske v kostole, na webovej stránke farnosti alebo vo farskom časopise.

Dôležitou súčasťou platných ustanovení je aj úprava týkajúca sa zverejňovania fotografií, zvlášť ak ide o fotografie detí. V tomto prípade je rovnako potrebný súhlas dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu v prípade detí. To platí pre fotografie cielené na konkrétnu osobu, či osoby. V prípade záberov z davu pri verejných akciách (ako je napríklad aj sv. omša) sa pravidlá nemenia a je možné takéto fotografie naďalej zverejňovať.

Bližšie informácie k novým predpisom, ktoré Konferencia biskupov Slovenska zavádza je možné nájsť pod odkazom https://gdpr.kbs.sk/. Tento odkaz je podľa ustanovení potrebné uvádzať aj na webovej stránke farnosti, a preto ho nájdete kedykoľvek v záhlaví webovej stránky (celkom dole).

V súvislosti so spomínanými zmenami vás chceme týmto vyzvať na kontrolu webovej stránky farnosti. V prípade, že na nej nájdete nejaké údaje, ktoré upravujú novozavedené predpisy Európskej únie (text, fotografie,…), a ktorých zverejňovanie si neželáte, kontaktujte správcov farského webu alebo správcu farnosti. Kontakty uvádzame nižšie:

správa farského webu: web.farnostpaludzka@gmail.com, +421 910 485 253

správca farnosti PaedDr. Ivan Bujňak: paludzka@kapitula.sk, +421 44 552 30 28

 

s úctou

PaedDr. Ivan Bujňák a farský webový tím