Krst je základom celého kresťanského života. Je jeho vstupnou bránou a nevyhnutnou požiadavkou pre ďalšie sviatosti. V krste sme oslobodení od dedičného hriechu a stávame sa Božími deťmi.

Kto môže prijať sviatosť krstu?

Krst môže prijať ktokoľvek, kto túto sviatosť ešte neabsolvoval. O udelenie tejto sviatosti môžu požiadať rodičia alebo samotný človek túžiaci vstúpiť do cirkvi. Rodičia detí by mali dbať na to, aby bolo dieťa pokrstené v prvých týždňoch života. Pre krst dieťaťa je potrebné aby aspoň jeden zákonný zástupca súhlasil s krstom a existovala pri tom nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere. Pri krste dospelých je potrebná vlastná vôľa žiť podľa kresťanského učenia. Pred prijatím krstu je potrebné absolvovať prípravu. Prípravné náuky je vhodné absolvovať nielen v prípade dospelých, kde je to nevyhnutnosť, ale aj pri krstení detí, čoho by sa mali zúčastniť rodičia a krstní rodičia.

Kto sa môže stať krstným rodičom?

Krstným rodičom sa môže stať katolík po absolvovaní sviatosti eucharistie a birmovania, ktorý žije svoj život v súlade s kresťanskými zásadami. Voľba krstného rodiča je na krstencovi, v prípade detí na zákonnom zástupcovi. Vybratý môže byť ktokoľvek s výnimkou samotných rodičov.

Vysluhovanie sviatosti krstu

V našej farnosti je možné prijať sviatosť krstu po predchádzajúcej dohode so správcom farnosti. Pre viac informácii využite kontaktnú stránku alebo sa opýtajte priamo kňaza kedykoľvek po svätej omši. Vo všeobecnosti je u nás zvykom udeľovať sviatosť v nedeľu po svätej omši.