Sviatosť birmovania je vstupom do dospelosti kresťana. Birmovanec pri nej dostáva dary Ducha Svätého, vďaka čomu sa stáva pevnejšou súčasťou cirkvi a jej kresťanského učenia.

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže prijať  pokrstený katolík, ktorý túto sviatosť ešte neabsolvoval. Dôležité je dovŕšiť vek, pri ktorom sa dá považovať za dostatočne vyzrelého. U nás sa štandardne za minimálny vek považuje vek žiaka 7. ročníka základnej školy (13-14 rokov). Vyžaduje sa dostatočná príprava, a preto sa musí žiadateľ zúčastňovať birmovných náuk. Jednou z úloh birmovanca je výber vhodného birmovného mena. To by nemalo byť v rozpore s kresťanským zmýšľaním. Vhodným menom je napríklad meno nejakého svätca (apoštola, mučeníka, …).

Kto môže byť birmovných rodičom?

Birmovným rodičom môže byť pobirmovaný katolík, ktorý dovŕšil minimálne 16 rokov a vedie život primeraný tejto dôležitej úlohe. Birmovného rodiča si volí samotný birmovanec, pričom podobne ako pri krste nim nemôže byť jeden z rodičov. Úlohu birmovného rodiča však môže prebrať aj krstný rodič. Vybraný adept si musí uvedomiť, že jeho úlohou je dohliadať, aby birmovanec bol pravým svedkom Ježiša Krista a plnil si úlohy z toho plynúce.

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania je udeľovaná diecéznym biskupom. V našej farnosti je zaužívané, že birmovky sa konajú každých 5 rokov. Najbližšia by sa mala konať podľa tohto harmonogramu v roku 2021. Pre jej prijatie je potrebné sa včas (najneskôr pol roka pred) informovať u kňaza. Pred samotnou sviatosťou je potrebné preukázať dostatočnú pripravenosť a náboženské vedomosti.